لیست پخش سریع

پندارداوکینز جلسه بیستم بخش سوم

1 K بازدید

admin

در این جلسه آقای طباطبایی بررسی مطالب فصل هشتم کتاب "پندار خدا" جناب ریچارد داوکینز را ادامه می دهد. آقای داوکینز در این فصل تلاش دارد تا دین را علت افراط گرایی معرفی نماید و وجود دینداران میانه رو را نیز مقدمه ای بر دینداری افراطی می داند. دیدگاه قرآن در مورد افراط گرایی، ناسخ و منسوخ در قرآن، نسبت میانه روی و افراط گرایی دینداران، اولویت خداوند در دیدگاه دینداران، احترام به دینداری و معیار تشخیص افراط گرایی و انحراف در دیانت صحیح از مطالب مطرح شده در این جلسه می باشد.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر