لیست پخش سریع

پندار داوکینز فصل اول بخش دوم

1 K بازدید

admin

دومین جلسه در بررسی مطالب کتاب " پندار خدا" نوشته آقای ریچارد داوکینز که در آن آقای طباطبایی به بررسی مطالب فصل اول کتاب می پردازد. خدای شخص وار در دیدگاه دانشمندان و اندیشمندان غرب، باور انیشتن به خدا، استناد به عقاید انیشتن و دیگر دانشمندان، باید تابع دلیل و برهان باشیم نه نام اشخاص، احساس وجود خدا، نظام هستی از تک سلولی ها تا حیات امروزی، سطحی نگری در نگاه به آفرینش، رابطه دین داران و علوم تجربی، ناتورالیسم یا اصالت ماده، رابطه شعور و پیچیدگی...

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر