لیست پخش سریع

دعا و رابطه علت و معلولی

190 بازدید

admin

پاسخ_به_سوالات# درباره دعا و انکار رابطه علت و معلولی، آیا هر نفرینی کارگر خواهد افتاد؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر