لیست پخش سریع

پاسخ به نقدر دکتر محمد حیدری به جلسه ۶

591 بازدید

admin

پاسخ به نقدر دکتر محمد حیدری به جلسه ۶ ظاهر و باطن ایمان به کتب آسمانی پیشین اجماع صحابه مجاز در قرآن منهاج در سخن استاد طباطبایی

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر