لیست پخش سریع

پاسخ به مقاله نقدقرآن ۴- ارزش ادبی داستانهای قرآن

2 K بازدید

admin

نقد نظرات تئودور نلدکه، پدر علم مطالعات قرآنی در اروپا آیا شخصیت پیامبران در قرآن کوپی برداری از داستانهای قبلی است؟ نضر بن حارث آیا قرآن امروزی با قرآن زمان پیامبر یکی است؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

1 نظر