لیست پخش سریع

هدف از خلقت چیست؟

2 K بازدید

admin

آیا خدا نیاز داشته است و از تنهایی رنج می برده است؟ اگر خدا انسان را نمی آفرید مشکلی برای خدا پیش می آمد؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

1 نظر