لیست پخش سریع

پندار داوکینز 4-خدای انسان وار

5 K بازدید

admin

نقد کتاب پندار خدا اثر ریچارد داوکینز فصل اول کتاب خدای انسان وار سخنان گوناگون از انیشتن در مورد باور به خدا دلیل و برهان مهم است نه باور اشخاص

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

2 نظر