لیست پخش سریع

پندار داوکینز 8-فرضیه وجود خدا

857 بازدید

admin

فرضیه وجود خدا آیا خدا ستمگر و زن ستیز است؟ خدا در تورات و انجیل و قرآن بهترین نامها از آن خداست

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

1 نظر