لیست پخش سریع

پندار داوکینز 11-آیا خدا جهان را ساخته و آنرا ول کرده است؟

777 بازدید

admin

تک خدا باوری آیا خدا جهان را ساخته و آنرا ول کرده است؟ تفاوت غریزه و عقل

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر