لیست پخش سریع

پندار داوکینز 14-قوری راسل و فرق بین احتمال فرضی و عقلی

801 بازدید

admin

لاادری گری قوری برتراند راسل فرق بین احتمال فرضی و احتمال عقلی داوکینز می گوید عقل و هوش بعد از تکامل بوجود آمده است منطق حسی در رد داوکینز کشف از روی آثار به کمک عقل

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر