لیست پخش سریع

پندار داوکینز 15-فرضیه های غلط وجود خدا

682 بازدید

admin

فرضیه خداهای مختلف فرضیه های غلط وجود خدا آیا پرسش با واژه چرا غلط است؟ سنت های خدا در عالم و دعا

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر