لیست پخش سریع

پندار داوکینز 18- برهانهای وجود خدا از قول توماس آکویناس

673 بازدید

admin

-برهانهای وجود خدا از قول توماس آکویناس -متحرک لا یتحرک -هیچ چیز معلول خودش نیست -برهان کیهان شناختی -تسلسل در براهین خدا و سوال درباره خود علت که از کجا بوجود آمده است -زمان نتیجه حرکت طبیعی است. هر حادثی علت می خواهد

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

1 نظر