لیست پخش سریع

پندار داوکینز 19- آیا حرکت مادی ذاتی است؟

673 بازدید

admin

-ذاتی تخلف ناپذیر است -ذاتی اختلاف ندارد -حرکت از ذات ماده بر نخواسته است -حرکت هدفدار خدای مداخله گر

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر