لیست پخش سریع

پندار داوکینز 20- قائم به ذات را ماتریالیست ها هم قبول دارند

851 بازدید

admin

-خلاصه ی براهین وجود خدا -قائم به ذات را ماتریالیست ها هم قبول دارند -امر ذاتی مقدم است بر امر عرضی

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

1 نظر