لیست پخش سریع

وجوب روزه در ماه رمضان

224 بازدید

admin

فردی باعنوان«المستشاریونس الراوی» مدعی شدە است کە: «روزەی ماه رمضان واجب نیست زیرادرآیەی ۱۸۳ بقرە (کُتب علیکم الصیام )آمدەو واژەی (کتب) بەمعنی واجب یافرض نیامدەاست مانند: ( کتب علیکم اذا حضراحدکم الموت) همەی فقها گفتە اند کتب دراین آیە بە معنی واجب نیست . همچنین در آیەی(کتب علیکم القتال ) جنگیدن واجب نشدە درغیر این صورت باید گفت کە چهار امام اهل سنت وکثیری ازمسلمانان کە درجنگ شرکت نکردە اند مرتکب گناه شدەاند اگرخدا می خواست روزەی رمضان راواجب کند می فرمود:(وجب علیکم الصیام)یا(فرض علیکم الصیام) وخدا ازگفتن حق شرم ندارد(واللە لایستحی من الحق) پس روزەی رمضان مستحب است نە واجب بەعلاوە قرآن می فرماید(وان تصوموا خیراً لکم) دراینجاقرآن فرمودە اگر روزە بگیرید برای شما بهتر است و نفرمودە (اگرروزە نگیرید برای شما بدتر است)یا می فرماید(وعلی الذین یطیقونە فدیة طعام مسکین) یعنی (کسانی کە توانایی مالی بیشتردارندبە فقرا خوراک بدهند) همچنانکە درکتاب خودم (اصول الفقە فی عصرالحداثة)آوردەام هر چیزی کە خدا واجب کند جدا از ذکرکلمەی (وجب) پاداش برای انجام دهندە وسزا دردنیایا قیامت برای خوداری کنندە رانیز ذکر نمودەاست بعضی می گویند پیامبر-ص- روزە گرفتن را واجب کردە است ولی پیامبر-ص- هیچگاە ضد قرآن چیزی نفرمودە است بەعلاوە پیامبر-ص- حق (حلال وحرام وواجب ومستحب )کردن ندارداین فقط حق خداست قرآن می فرماید (یا ایهاالنبی لم تحرم ما احل اللە)»

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر