لیست پخش سریع

مقدمه ای بر برهان علیّت (قسمت اوّل)

13 K بازدید

admin

یکی از مشهورترین برهان ها در اثبات وجود خدا، برهان علیّت است. در این ویدئو آقای طباطبایی تقریری ساده و قابل فهم از این برهان ارائه می کند. همچنین مطالب زیر را در این ویدئو خواهید دید: آیا علیّت وابسته به تجربه و استقراء است یا پیش از آن هم انسان می تواند علیّت را درک کند؟ مفهوم علت فاعلی، علت مادی، علت صوری و علت غائی، علیت و مشابهت و مجاورت، نقد نظر هیوم درباره علیّت، آیا اشاعره علیّت را انکار کرده اند؟ تفاوت توالی اشیاء و علیّت، باطل بودن تسلسل علل، نقد این سخن برتراند راسل: اگر هر چیزی علت داشته باشد پس خدا هم باید علت داشته باشد.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر