لیست پخش سریع

وعده های خداوند و اثبات راستگویی پیامبران

13 K بازدید

admin

یکی از نشانه های بارز پیامبر بودن مدعیان نبوت پیشگویی های صحیح و مطابق با واقع است. این نکته روشی آسان به دست می دهد تا معیاری برای تشخیص پیامبران از مدعیان دروغگوی نبوت در دست داشته باشیم. در این ویدئو آقای طباطبایی به بررسی این مطلب می پردازد.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر