لیست پخش سریع

بهرام مشیری و نقد روشنفکری دینی! (جلسه دوم)

17 K بازدید

admin

در پی سخنان اخیر دکتر عبدالکریم سروش درباره روشنفکری دینی آقای بهرام مشیری در برنامه نسیم شمال همانند رویه سابق خود سخنان تند و توهین آمیزی را بیان داشت. این برنامه در دو هفته پیاپی اجرا شده است. پیش از این آقای طباطبایی به مطالب جلسه اول پاسخ داده اند. در این برنامه مطالب مطرح شده در جلسه دوم می پردازند

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر