لیست پخش سریع
public yes 07:37

پندار داوکینز 13- قانون احتمالات

توسط admin
1011 بازدید
public yes 11:51

پندار داوکینز 4-خدای انسان وار

توسط admin
4680 بازدید
public yes 10:48

پندار داوکینز 16- آزمایش بزرگ دعا

توسط admin
1004 بازدید
public yes 17:57

پندار داوکینز 12-ریشه مخالفتها

توسط admin
861 بازدید
public yes 13:53

پندار داوکینز 8-فرضیه وجود خدا

توسط admin
939 بازدید
public yes 15:46
public yes 05:57

پندار داوکینز 25-برهان زیبا شناختی

توسط admin
139 بازدید
public yes 04:21

پندار داوکینز 24-برهان عرض و جوهر

توسط admin
127 بازدید
public yes 06:57

پندار داوکینز 23-برهان محدودیت

توسط admin
155 بازدید
public yes 06:12

پندار داوکینز 22-برهان هستی شناسی

توسط admin
116 بازدید
public yes 09:32

پندار داوکینز 21- برهان صنع

توسط admin
331 بازدید
public yes 10:11
public yes 11:43
public yes 14:24

پندار داوکینز 9-هوش فرا انسانی

توسط admin
756 بازدید
public yes 15:09

پندار داوکینز 7-دین انشتینی

توسط admin
976 بازدید
public yes 11:21

پندار داوکینز 5-گوناگونی حیات

توسط admin
782 بازدید
public yes 15:56

پندار داوکینز 3-تقلید از پدران

توسط admin
1035 بازدید
public yes 14:33

پندار داوکینز 2-ریشه شرها

توسط admin
1291 بازدید
public yes 08:04

پندار داوکینز فصل دوم بخش ششم

توسط admin
1720 بازدید
public yes 23:16

پندار داوکینز فصل دوم بخش پنجم

توسط admin
1649 بازدید
public yes 28:07

پندار داوکینز فصل دوم بخش چهارم

توسط admin
1737 بازدید
public yes 26:01

پندار داوکینز فصل دوم بخش سوم

توسط admin
1530 بازدید
public yes 26:48

پندار داوکینز فصل اول بخش دوم

توسط admin
1227 بازدید
public yes 24:09

پندار داوکینز فصل دوم بخش دوم

توسط admin
1278 بازدید